Thầy Cô và cựu học sinh THTĐ

Họp mặt Tân Niên 2015
Tại nhà thầy Luyện quang Đăng.