Hạnh Phúc 50 Năm

Quyết Thoa trình bày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời bấm vào thanh nhạc để nghe: