Đã từ lâu không làm thơ viết phú, nhân mở tiệc mừng thầy, hỏi cú pháp văn chương xem còn nhớ. 
Nay có dịp góp mặt phơi mày, đợi đề huề huynh đệ, rằng ba hoa khoác lác chắc chưa quên. 

Ấy là vì: 
Thầy mạnh khoẻ, cả hội chúc mừng. Thành kính, tôn ti vậy mới là: Tiên Dùng Lễ. 
Thể an khang, toàn ban ca tụng.Văn chương, thi phú còn phài nói: Hậu Tiến Văn. 
Tứ hải Đệ với Huynh, vội tụ hội họp bàn, nghe muôn điều cảm động. 
Năm châu Cô cùng Thầy, đồng lo toan chăm sóc, thấy vạn sự thân thương. 
Ơn Thầy cô, nghĩa đệ tử, dầu trăm năm còn khắc sâu hơn ngàn bia đá. 
Duyên bằng hữu, nợ đồng môn, có vạn dặm chẳng xa cách quá một tấm lòng. 

Thế mới biết: 
Có các bậc rất thông minh, vì chẳng qua là do… học bạn. 
Mà lắm người nhiều kiến thức, lại không khỏi tới để …nhờ thầy? 
Lời thành trong trí não. 
Ý kính hết tâm can. 
Thầy, mạnh khỏe an khang 
Trò, hội đoàn thịnh vượng. 

Trình bút. 
23/02/2009 
Họ Nông, tên Quyết